Nordic Mornings år 2015

Vi svarade upp mot kundernas behov genom att stärka digitala tjänster och innehållstjänster

Nordic Morning-koncernens omsättning uppgick till 104,9 (106,6) miljoner euro. Den minskade på grund av en minskad efterfrågan på trycksaker, minskad omsättning inom affärsområdet Content och en försvagad svensk krona.

Resultatet uppgick till -0,2 (3,4) miljoner euro. I resultatet ingick färre poster av engångskaraktär än året innan, -0,2 (2,4) miljoner euro. Resultatet före poster av engångskaraktär utgjorde -0,1 (1,0) miljoner euro. Resultatet försämrades av lönsamhetsproblem i arktryckverksamheten i Sverige.

Soliditeten var utmärkt, 48,6 (51,4) procent.

För att svara upp mot kundernas ändrade behov förnyade Nordic Morning sin servicestrategi och organiserade sin verksamhet i enlighet med denna från och med 1.1.2015.

Det digitala serviceerbjudandet stärktes genom att förvärva svenska Ottoboni, som fokuserar på affärs- och tjänstedesign och genom att expandera företagets verksamhet till Finland. Innehållstjänsterna stärktes med hjälp av etableringen av den strategiska contentbyrån Sitrus Agency AB i Sverige genom att slå samman JG Communication AB och Citat AB samt genom att grunda Sitrus Agency Oy i Finland.

Bokslutskommuniké 2015 »
Bokslut 2015 »
Online-rapport 2015 »