Strategi

Timo Lepistö, vd, Nordic Morning Abp

Våra kunder möter allt oftare sina egna kunder i en digital miljö. Mer än någonsin tidigare måste vi förstå oss på teknik, data och analyser för att kunna åstadkomma lyckade kundmöten och serviceupplevelser. Detta är referenspunkten i servicestrategin som Nordic Morning lanserade i januari 2015 och kring vilken vi har byggt upp vår specialkompetens, vårt serviceerbjudande och vårt verksamhetssätt.

Vi skapar innovativa lösningar som bygger på data och analys vilka förenar strategiskt innehåll, servicedesign som baseras på användarupplevelse, optimal synlighet och en engagerande kunddialog. Vår fördel är en mångsidig expertis och ett nära internt samarbete som gör att vi kan sätta oss in i kundens utmaningar på ett heltäckande sätt. Den nya strategin har haft en omvälvande effekt på både Nordic Morning och våra kunder.

Våra hemmamarknader Finland och Sverige utvecklades i olika riktningar år 2015. I Sverige ökade medieinvesteringar med 1,8 procent*, medan de i Finland sjönk med 2,1 procent jämfört med föregående år**. På bägge marknaderna gjordes flest investeringar inom internet, med fokus på mobil-, nät- tv- och söktjänster.

Koncernens omsättning uppgick till 104,9 (106,6) miljoner euro, av vilket 39 (42) procent härrörde från Finland och 61 (58) procent från Sverige och de övriga nordiska länderna. Omsättningen minskade på grund av en minskad efterfrågan på trycksaker, minskad omsättning inom Content-affärsområdet och en försvagad svensk krona.

Koncernens resultat uppgick till -0,2 miljoner euro (3,4). I resultatet ingick betydligt färre poster av engångskaraktär än året innan, -0,2 miljoner euro (2,4 miljoner euro). Koncernens rörelseresultat utan poster av engångskaraktär var -0,1 (1,0) miljoner euro. Resultatet försämrades av lönsamhetsproblem i arktryckverksamheten i Sverige.

Koncernens soliditet uppgick till 48,6 (51,4) procent och likvida medel till 4,8 (9,3) miljoner euro.

Vi stärkte affärsverksamheten genom företagsförvärv, omorganisationer och närmare internt samarbete samt satsningar på kompetensutveckling, särskilt inom utnyttjande av teknik, data och analys i servicelösningar.

1 januari 2015 organiserades Nordic Mornings affärsverksamhet i tre affärsområden: Visibility & Service Design, Content och Campaigns & Dialogue.

Inom affärsområdet Visibility & Service Design gjordes det viktigaste företagsförvärvet i koncernen. Förvärvet av Ottoboni, ett väl ansett svenskt företag som fokuserar på affärs- och servicedesign, i mars var en betydande förstärkning av koncernens digitala serviceerbjudande. I september grundade vi Ottoboni även i Finland genom att fusionera Alkuvoima, som precis förvärvats, och finländska Citat.

I Klikki, som specialiserar sig på mediaoptimering, gjordes satsningar för att utveckla kundernas digitala synlighet med hjälp av information baserad på data och analys.

Inom affärsområdet Content ledde behovet av att stärka contentstrategikompetensen till att Sitrus grundades i september. I Sverige skapades denna nya contentbyrå genom att JG Communication och Citat slogs samman. Sitrus specialiserar sig på att bygga innehållsekosystem och på och sociala medier. I Finland bildades Sitrus genom att man kombinerade innehållskompetensen hos Edita Publishing med fd Citat.

Edita Publishings kärnkompetenser är tjänster för lärande, utbildning och information. Utbildningscentret för undervisningssektorn Educode fusionerades med Edita Publishing, och Educode blev företagets utbildningsvarumärke. Under 2015 satsade Edita Publishing särskilt på utveckling av digitala lösningar för lärande.

Inom affärsområdet Campaigns & Dialogue minskade andelen traditionell tryckverksamhet ytterligare, medan omsättningen för tjänster som baserar sig på variabeldata nästan fördubblades från året innan. Fokusområdet för affärsområdets utveckling preciserades till produktion av riktad, automatiserad kommunikation inom Edita Prima och Edita Bobergs samt till lösningar som stärker kundlojaliteten i Seed.

Koncernens försäljningssamarbete utvecklades med stora kliv. I början av året grundade vi lokala försäljningsteam i Sverige och Finland, vilka tillsammans utgör Nordic Mornings nordiska försäljningsteam. Som stöd för försäljningsutveckling startade vi utbildningsprogrammet Sales Lab.

Organisationers behov av mångsidig expertis vid problemlösning syns som en explosionsartad tillväxt av gemensamma kundprojekt inom koncernen under 2015. Utgångspunkten i dessa projekt är ett data- och analysbaserat perspektiv på verksamhetsmiljön och lösningarna.

Våra värden; förnyelse, respekt och ansvar, är vårt ankare i den kraftfulla förändringen, både internt och i verksamhetsmiljön. Våra värden och vår etiska kod styr oss i arbetet och i relation till intressentgrupperna. Vi förutsätter även att våra partner handlar i enlighet med dessa.

Vi satsar på ett gott ledarskap, att vara en god arbetsgivare samt på att attrahera och engagera de bästa medarbetarna som delar koncernens värden. Tack vare våra värden har vi kunnat få sådana företag och människor till koncernen som bidrar med en vidsträckt insikt och kunskap samt en inspirerande samarbetsattityd.

Koncernen sysslar mycket med välgörenhet och många projekt tar sin början utifrån medarbetarnas initiativ. Nordic Morning stödjer verksamhet som syftar till att förebygga social utslagning bland unga. Under 2015 stödde vi bl.a. sex olika grupparbetsprojekt med kommunikationstema vid De Ungas Akademi. Vi stödjer även John Nurminens Stiftelses arbete för Östersjön.

Green Office-systemet omfattar huvudkontoren i Helsingfors och Stockholm samt Edita Publishings, Klikkicoms och Ottoboni Finlands kontor i Helsingfors. Koncernens produktionsanläggningar i Helsingfors och Falun är ISO 14001-certifierade, Svanenmärkta och klimatneutrala, och de har rätt att använda ursprungsmärkningen för papper.

Vi stödjer, inspirerar och hjälper medarbetarna att lyckas i sitt arbete. Hörnstenarna i vår HR-strategi är lärande och utveckling, ledarskap samt en kultur av inspiration.

Under året anordnade vi många olika utbildningar och coachningar för medarbetarna och ledningen. Nordic Bond 002-programmet, som startade i november 2014, avslutades under våren med en Shark Tank-dag med affärsidéer och fortsatte under hösten med en mentorsfas.

Under våren lanserade vi det sociala spelet HEIMO, som stärker och bygger samarbete och samhörighet.. HEIMO segrade i koncernens interna Innovation Awards-tävling och kom med på shortlist i European Digital Communication Awards.

Vi medverkar i evenemang inom kommunikationsbranschen som partner och deltagare. Partnerskap i evenemanget SIME för den digitala sektorn ökade den svenska markandens kännedomen om Nordic Morning som en strategisk rådgivare. Vårt serviceerbjudande var även framträdande på marknadskommunikationsveckan Markkinointiviestinnän viikko i Helsingfors. År 2016 är vi partner för Nordic Business Forum och genomför flera evenemang kring detta tema för våra kunder under året.

År 2016 fortsätter vi att intensifiera ett närmare samarbete inom koncernen och utvecklingen av tjänster efter kundernas behov. Betydelsen av att utnyttja data, analys och teknik inom kommunikation och marknadsföring kommer att öka ytterligare under de närmaste åren. Denna trend kommer att ändra våra kunders behov och ha en stor inverkan på hur vi utvecklar Nordic Morning i framtiden.

*IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Reviderad reklam- och medieprognos 2015-2016, 8.12.2015.
**TNS Gallup Oy, Ad Intelligence 2015, 26.01.2016.